textarea 校验

  规范的书写:
    <textarea name="ta" id="ta"></textarea>
    不规范的书写有:
    <textarea name="ta" id="ta"> </textarea>
    <textarea name="ta" id="ta">

    </textarea>

或其它的书写方式都会造成js未能正确验证为空,其原因就是textarea标签的value是写在<textarea>和</textarea>之间,如果在书写时就在其中存在空格或
    其它隐藏的代码,虽然我们在页面上看不到,但他们是同样存在的。

如果中间有空格。如下校验失败。应该去掉    <textarea name="ta" id="ta"></textarea>中的空格。

if(document.form.ta.value=="" ){

  alert("摘要不能为空!");

}